Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ktorú uzatvorí spoločnosť Bepart studio s.r.o. so sídlom: Orviský kút 3, 92101 Piešťany, IČO: 53 570 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48482/T (ďalej len „predávajúci“) ako predávajúci za účelom predaja výrobkov “bepart” uverejnených na webovej stránke www.bepartstudio.com (ďalej len “webová stránka”) s kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ (ďalej len “Zmluva”).

Kupujúcim je spotrebiteľ
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.2. Znenie VOP môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti prípadného predchádzajúceho znenia VOP.

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Registráciu na webovej stránke môžu vykonávať len osoby staršie ako 15 rokov.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Ceny tovaru uvádzané na webovej stránke sú konečné; to neplatí pre poplatky spojené s dopravou tovaru, ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíku.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6. Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.7 Platby je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb PayPal, PayU, alebo kreditnou/debetnou kartou (MasterCard a Visa).

Platba prostredníctvom služby PayPal

Platíte priamo cez svoj PayPal účet. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu PayPal za účelom schválenia ceny objednávky. Hneď po tom, ako na našom účte PayPal obdržíme informáciu o vašom schválení, objednávka bude zaregistrovaná a riešená.

Platba kreditnou kartou

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

3.8 Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

 

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Predávajúci zabezpečuje nasledovné spôsoby dodania tovaru:

  • osobný odber (Piešťany) – zadarmo,
  • dodanie Slovenskou poštou – 4-6 eur.

4.2. Ak je predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

4.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe uvedenej vyššie.

6.3  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ sa riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

6.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho, a to v mieste sídla predávajúceho alebo môže predávajúceho kontaktovať emailom na adrese: info@bepartstudio.com a dohodnúť ďalší postup.  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.5  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.7 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8 Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a mal by obsahovať: reklamovaný tovar, faktúru za tovar, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) ako aj požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, primeraná zľava z ceny tovaru – ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia užívaniu tovaru alebo dobropis, resp. vrátenie ceny tovaru, ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a v ich dôsledku nemožno tovar riadne užívať).

6.9  Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim, zvolí ho predávajúci.

6.10 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.11 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.12  Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽ

7.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

7.2  Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednávku.

7.3  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, nemožno okrem iného odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

7.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku. V prípade odstúpenia od Zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie zaslať na e-mailovú adresu info@bepartstudio.com, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne zaslať na adresu sídla predávajúceho.

7.5  Tovar by mal kupujúci vrátiť predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva od začiatku ruší. Ak odstúpi kupujúci od Zmluvy, nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

7.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do štrnástich (14) dní a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od Zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal. Pri odstúpení od Zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.9. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

10.2 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou kúpnej ceny potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a akceptuje podmienky v nich stanovené.

10.3 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Miesto právnej jurisdikcie

Všetky právne vzťahy sa riadia výlučne slovenskou legislatívou.

 

Kontakt:

Mgr. art. Petra Arbetová

Orviský kút 3

92101 Piešťany

Slovensko

E-mail: info@bepartstudio.com

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Súhlasím Viac info